Logo

SibeR upphöjt till certifieringsnivå 2!

Under december 2023 beslöt Nationell samverkansgrupp för data och analys att höja SibeRs certifieringsnivå i det nationella systemet för kvalitetsregister. Det är ett erkännande av en positiv utveckling där SibeR används allt mer för datadriven utveckling av psykologisk behandling.